Την αναστολή δέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών των δημοτών πού έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στον Δήμο αποφάσισε το Δημοτικό συμβούλιο στην συνεδρίαση της  30ης Ιουνίου 2022.

Διαβάστε το  σχετικό απόσπασμα  της απόφασης

“…..Κατά την διάρκεια των Ανακοινώσεων στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ανέγνωσε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ με την οποία εκφράζουν την διαμαρτυρία τους για την δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών αγροτών λόγω οφειλής τους στον Δήμο και ειδικά εν μέσω καλλιεργητικής περιόδου και καλούν την Δημοτική Αρχή και όλες
τις Δημοτικές Παρατάξεις με απόφασή τους να άρουν το μέτρο αυτό μέχρι το Φθινόπωρο.

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση ο επικεφαλής της μείζονος
αντιπολίτευσης κ. Παπαευθυμίου Ευθύμιος πρότεινε να χαρακτηριστεί το θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη ως κατεπείγον και να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση επ΄αυτού στην παρούσα συνεδρίαση πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία και ο Δήμαρχος συμφώνησε για την συζήτηση
του θέματος και πρότεινε η αναστολή των δεσμεύσεων των τραπεζικών λογαριασμών των
δημοτών να είναι μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2022.
Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου είπε τα εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δήμου Μακρακώμης, το Δημοτικό
Συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση-εισήγηση του Προέδρου ή
του Δημάρχου ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση, με την
απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, ότι ένα θέμα, το οποίο δεν είναι
γραμμένο στην ημερήσια διάταξη, είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι`
αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης.
Κατόπιν αυτού καλώ τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.
Τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου ομόφωνα αποφάσισαν την συζήτηση του θέματος και την
λήψη απόφασης στην συνεδρίαση.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση – η οποία είναι καταγεγραμμένη σε ηλεκτρονική μορφή – κατά
την οποία οι δημοτικοί σύμβουλοι τοποθετήθηκαν επί του θέματος και με τις απόψεις τους
διαμόρφωσαν εισήγηση ως κατωτέρω:
Λόγω της γενικότερης οικονομικής κακής συγκυρίας, εισηγούμαστε την λήψη απόφασης
περί αναστολής των δεσμεύσεων των τραπεζικών λογαριασμών των δημοτών μέχρι την
30η Νοεμβρίου 2022.
Κατόπιν των ανωτέρω τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο οποίος κάλεσε τα
μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να ψηφίσουν επί της εισηγήσεως.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν και οι 24 Δημοτικοί Σύμβουλοι.
Λαμβάνοντας υπόψη το ανωτέρω αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
Α π ο φ α σ ί ζ ε τ α ι  ο μ ό φ ω ν α
Η αναστολή των δεσμεύσεων των τραπεζικών λογαριασμών των δημοτών του Δήμου μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2022

Από admin