Ο Δήμος Μακρακώμης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα ενός (41) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 18/01/2023 έως και 03/02/2023. 

Οι θέσεις είναι διάρκειας 8 μηνών και συγκεκριμένα:

ΔΕ Ηλεκτρολόγων – 2 θέσεις

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου Εκσκαφέας- Φορτωτής (JCB) – 2

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου Ισοπεδωτής γαιών (GRADER) – 2

ΔΕ Οδηγών (Γ΄ ή C κατηγορίας) – 5

ΔΕ Τεχνιτών Γενικά (Βοηθών Υδραυλικών) – 4

ΔΕ Τεχνιτών Γενικά (Τεχνιτών Αμαξωμάτων) – 1

ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων – 5

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας – 20

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά (info@dimosmakrakomis.gov.gr) είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, Αφών Πάππα 2, Τ.Κ. 35003, Σπερχειάδα, απευθύνοντάς την στο Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών/Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, υπόψιν κας Δήμητρας Μπελαλή (τηλ. επικοινωνίας: 2236350215).

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε δείτε τα σχετικά αρχεία.

Σχετικά Αρχεία

Από admin