Ο Δήμος Μακρακώμης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων, πλήρους και μερικής απασχόλησης, για την καθαριότητα σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2022-2023.

Στα συνημμένα αρχεία θα βρείτε την σχετική ανακοίνωση, το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» και το «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την πρόσληψη καθαριστών – καθαριστριών στις σχολικές μονάδες των Δήμων».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: info@dimosmakrakomis.gov.gr, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, ήτοι από 22/07/2022 έως και 04/08/2022.