Με απόφαση τού Δημάρχου έγινε σήμερα ο ορισμός νέων Αντιδημάρχων, Αναπληρωτή Δημάρχου, Εντεταλμένων συμβούλων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ

Α. Ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου
Μακρακώμης, με θητεία από 1-2-2023 έως 31-12-2023 εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και τους μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες ως εξής:

1) Τον κ. Υφαντή Αλέξανδρο του Παναγιώτη έμμισθο Αντιδήμαρχο στον οποίο μεταβιβάζει:
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 Γραφείο Περιβάλλοντος
 Γραφείου Ποιότητας Ζωής
 Γραφείο Κίνησης οχημάτων και μηχανημάτων
 Γραφείο Σχεδιασμού και εποπτείας και ειδικότερα :
1. Την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας του περιβάλλοντος.
2. Την ευθύνη απομάκρυνσης των εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
3. Την ευθύνη των αστικών και περιαστικών αλσών.
4. Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας του Τμήματος Κίνησης – συντήρησης
Οχημάτων.
5. Την ευθύνη της διάθεσης του στόλου των οχημάτων και των τεχνικών μέσων του Δήμου.
6.Την ευθύνη της συντήρησης και επισκευής οχημάτων, μηχανημάτων και
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, όπως και της διαχείρισης υλικών, καυσίμων και
ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
1. Ο συντονισμός και η επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα,
αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συμβαίνουν στα διοικητικά του όρια.
2. Η διατύπωση εισήγησης για το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας της περιοχής, στο πλαίσιο του
ετήσιου εθνικού σχεδιασμού και η εφαρμογή των προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων που
αφορούν την περιοχή στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού.
3. Η διάθεση και ο συντονισμός δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη,
ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών της περιφέρειας τους.
4. Την ευθύνη συντήρησης και επέκτασης της αγροτικής οδοποιίας.

2) Την κ. Αρβανίτη Βασιλική του Παναγιώτη έμμισθη Αντιδήμαρχο στην οποίο μεταβιβάζει την
αρμοδιότητα χειρισμού
Α. Των Οικονομικών θεμάτων και ιδίως:
1. Να έχει την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών και των
αντίστοιχων υφισταμένων της οργανικών μονάδων και συγκεκριμένα, του Γραφείου Δαπανών και
Προϋπολογισμού, Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας, Ταμείου και Προμηθειών – Αποθήκης.
2. Να συνυπογράφει τους Βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των
δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (άρθρο 58 παρ. 1
περίπτ. ε Ν.3852/10, ΦΕΚ 114Α
΄/2006, άρθρο 22 Β.Δ 15-6- 1959. ΕΣ Τμ.VII 175/2007), και να
υπογράφει όλες τις σχετικές με τις αρμοδιότητες τουαποφάσεις, πράξεις και δικαιολογητικά.
Β. Προγραμματισμό -Πληροφορική
Γ. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Δ. Πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Δήμου

3) Τον κ. Παπαευθυμίου Οδυσσέα του Νικολάου έμμισθο Αντιδήμαρχο τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των Γραφείων Εμπορικών Δραστηριοτήτων και
Τουρισμού και Απασχόλησης , του Τμήματος Τοπικής και Αγροτικής Ανάπτυξης.
 Την έκδοση των πάσης φύσεως αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία των επιχειρήσεων
υγειονομικού ενδιαφέροντος και το χειρισμό των συναφών με αυτές θεμάτων.
 Τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 Τη λειτουργία δημοτικών και Λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων
εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση σχετικών αδειών (άδειες παραγωγών).
 Την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων
οργανικών μονάδων του Δήμου.
 Το χειρισμό των θεμάτων τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του Δήμου.
 Την εισήγηση προγραμμάτων δράσης του Δήμου για την ανάπτυξη του τουρισμού στηνπεριοχή
και την αναβάθμιση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών.
 Την εφαρμογή μηχανισμών ενημέρωσης -πληροφόρησης των επισκεπτών της περιοχής.
 Την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής κατάρτισης.
 Την εφαρμογή τοπικών προγραμμάτων δράσης και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών γιατην
προώθηση και διερεύνηση της απασχόλησης στην περιοχή του Δήμου.
 Η διαχείριση και εκμετάλλευση Δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και
εκμετάλλευση Δημοτικών και Κοινοτικών Δασών.
 Τη χορήγηση αδειών και πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεως και την επιβολή
διοικητικών κυρώσεων που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες
 Γεωτρήσεις
 Υπεύθυνος Εμποροπανήγυρης Μακρακώμης

4) Τον κ. Σπανό Κωνσταντίνο του Δημητρίου έμμισθο Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις εξής
αρμοδιότητες:
 Ύδρευση -Αποχέτευση-Άρδευση-Βιολογικός Καθαρισμός
 Υπεύθυνος Εμποροπανήγυρης Σπερχειάδας
 Αρμόδιος Δ.Ε Σπερχειάδας
5) Την κ. Ρήγα Λαμπρινή του Νικολάου άμισθο Αντιδήμαρχο και τις μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:
• Παιδείας
• Αθλητισμού

Β. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Αντιδήμαρχος κ. Σπανός Κωνσταντίνος.

Γ. Στους ανωτέρω ορισθέντες Αντιδημάρχους μεταβιβάζει την αρμοδιότητα υπογραφής όλων των
έγγραφων εντολών, (των αποφάσεων και εγγράφων που εκδίδονται κατά την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων
τους ) και την έκδοση των αντίστοιχων με αυτές πράξεις.
Δ. Όλοι οι παραπάνω Αντιδήμαρχοι: Τελούν Πολιτικούς Γάμους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου.

6) Αντιδήμαρχοι Πολιτικής Προστασίας μέχρι και 19-7-2023
Α. Τον κ.Κουτσολέλο Γεώργιο του Χρήστου Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας υπεύθυνο για την Δημοτική Ενότητα Μακρακώμης και Δημοτικής Ενότητας Αγίου Γεωργίου και Τυμφρηστού

Β. ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΧΩΡΙΣ ΑΜΟΙΒΗ :
1.Τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Παναγιώτη Κοντογεώργο του Βασιλείου μεταβιβάζει τις
παρακάτω αρμοδιότητες:
 Καθαριότητας
 Τεχνικής Υπηρεσίας
 Ανακύκλωσης
 Ηλεκτροφωτισμού
 Πρασίνου
 Νεκροταφείων
 Αδέσποτων ζώων
2.Τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Κωνσταντίνο Θεόπουλο του Χρήστου μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες για την Δ.Ε Αγίου Γεωργίου και Τυμφρηστού
 Καθαριότητας
 Πρασίνου
των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίου Γεωργίου και Τυμφρηστού
 Την λειτουργία των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δ.Ε Αγίου
Γεωργίου και Τυμφρηστού και ελέγχου του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει
υπηρεσίες εντός των Δ.Ε
 Σε συνεργασία με τον Αρμόδιο Αντιδήμαρχο παρακολουθεί την εξέλιξη των εργασιών που
εκτελούνται στην Δ.Ε
 Να συνεργάζεται με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των
προβλημάτων τους.
 Να μεριμνά για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών σε θέματα της Δημοτικής
Ενότητας.
Στους ανωτέρω εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους αναθέτει την υπογραφή εγγράφων σχετικών με
τις αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί.

Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε μία εβδομαδιαία της
πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Μακρακώμης.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
Γεώργιος Χαντζής

Από admin