Δύο συνεδριάσεις τού Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 21/12/2022

Α.

Διά ζώσης ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Μακρακώμης, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδρίασης του Συνεδριακού Κέντρου
“Αθανάσιος και Μαίρη Ακρίδα” στην Κοινότητα Σπερχειάδος την 21η Δεκεμβρίου 2022
ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00΄ μ.μ. για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα αναφερόμενα
στον κατωτέρω πίνακα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1. ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ.

2. ΨΗΦΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 – ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
2023 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Β.

Διά ζώσης τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Μακρακώμης, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδρίασης του Συνεδριακού Κέντρου
“Αθανάσιος και Μαίρη Ακρίδα” στην Κοινότητα Σπερχειάδος την 21η Δεκεμβρίου 2022
ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00΄ μ.μ. για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα αναφερόμενα
στον κατωτέρω πίνακα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.Δ.Ο.Χ. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ.”
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
2. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΤΙΚΟΥ
ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ
ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
3. ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
4. ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ:
α. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ – ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ
– ΜΙΣΘΩΣΗ – ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ και
β. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΚΠΟΙΗΣΗ Η΄ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ,
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Από admin