Συνεδριάζει με 14 θέματα η Οικονομική Επιτροπή τού Δήμου Μακρακώμης την Τρίτη 24 Μαΐου 2022 στις 09:00΄π.μ.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
για τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 και τις ισχύουσες διατάξεις για “Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού”, σας προσκαλώ σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μακρακώμης, που θα πραγματοποιηθεί την 24η Μαΐου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00΄ π.μ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Α/Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ.
Πρόεδρος Ο.Ε

2. ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ.
Πρόεδρος Ο.Ε

3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022.
Πρόεδρος Ο.Ε

4. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ.
Πρόεδρος Ο.Ε

5. ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΚΑΙ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ».
Πρόεδρος Ο.Ε

6. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2026 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ.
Πρόεδρος Ο.Ε

7. ΣΥ ΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022.
Πρόεδρος Ο.Ε

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
8. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 11753/355/17-5-2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ. Πρόεδρος Ο.Ε

9. 1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: “ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ”
2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ» ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣΑΑ: 4.3.1_2021 Ε.Υ.Ε.Π.Α.Α. ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020.
Πρόεδρος Ο.Ε

10. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: “ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ”. Πρόεδρος Ο.Ε

11. ΟΡΙΣ ΜΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 4, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3, ΔΡΑΣΗ 4.3.1 «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΠΡΑΞΗΣ « ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ».
Πρόεδρος Ο.Ε

12. ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΛΑΚΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΣΩΣΤΗ”.
Πρόεδρος Ο.Ε

13. ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου Α.Π.Ε. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 18ης ΚΑΙ 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020».
Πρόεδρος Ο.Ε

14. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ Τ.Κ. ΤΣΟΥΚΑΣ».

Από admin